Przejdź do treści
Strona główna / Dotacje / Program czyste powietrze PLUS

Program czyste powietrze PLUS

dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach  Programu. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
a) zaświadczenia wydawanego o dochodach,
b) zawartej/zawartych z wykonawcą/ wykonawcami umowy/ umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy).

składanie wniosków

Wnioski wypełnia i składa się poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) 

Wnioski można składać od 15 lipca 2022.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w terminie do 14 dni od dnia wpływu. 

wypłata środków

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w terminie do 14 dni od dnia wpływu. 

Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy wciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą – 50%.

Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych końcowych załączonych do wniosku o płatność.

Czas na zrealizowanie inwestycji: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.